تماس با ما

آذربایجان غربی، شهرستان خوی ابتدای بلوار عطار نیشابوری معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی

کد پستی: 15936 - 58139            صندوق پستی:  663-58135

تلفن: 36252701-2-044 

دورنگار: 36256808-044

پست الکترونیکیinfo@khoy-ag.ir