بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستاها با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارخوی

عدم استفاده از منابع آب شرب نامطمئن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور دکتر پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارخوی  مسائل و مشکلات آب شرب روستاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر پویامنش در این جلسه بر عدم استفاده از منابع آب شرب نامطمئن که هیچ گونه نظارتی بر کنترل کیفیت آن انجام نمی گیرد تاکید نمود.