پروژه های شاخص افتتاح شده دولت دوازدهم در آذربایجان غربی

پروژه های شاخص افتتاح شده دولت دوازدهم در آذربایجان غربی