شماره کارت های شورای زکات جهت پرداخت زکات فطریه و سایر وجوهات شرعی

شماره کارت های شورای زکات جهت پرداخت زکات فطریه و سایر وجوهات شرعی