خجسته باد آمدن سومین بهار ولایت و مبارک باد این طلوع سبز بی‏ پایان . . .

خجسته باد آمدن سومین بهار ولایت و مبارک باد این طلوع سبز بی‏ پایان . . .