آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر دیزج دیز

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر  دیزج دیز