حضور فرماندار شهرستان خوی در اداره مخابرات و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در این اداره و دیدار و گفتگو با کارکنان آن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی با حضور در اداره مخابرات  بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت و با کارکنان آن  دیدار و گفتگو نمود.