به پویش 2914بپیوندیم

از ۲۹ اسفند ۹۸ تا ۱۴ فروردین ۹۹ کسب و کار و تردد های غیرضروری را تعطیل می کنیم و در خانه می مانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم