فرماندار شهرستان خوی در جریان دیدار با مدیران بانک های این شهرستان بر رعایت دستورالعمل های بهداشت جهت حفظ سلامت کارکنان و کلیه مراجعان آنها تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی در جریان دیدار با مدیران بانک های این شهرستان بر رعایت دستورالعمل های بهداشت جهت حفظ سلامت کارکنان و کلیه مراجعان آنها تاکید نمود.