وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

محدودیت های هوشمند با توجه به وضعیت شهرها از روز شنبه ۲۰ دی اجرایی می شود