برگزاری جلسه بررسی وضعیت مناسب سازی معابر عمومی و دستگاه های اجرایی با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، وضعیت مناسب  سازی معابر عمومی و دستگاه های اجرایی با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان خوی در جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بر مناسب سازی معابر عمومی در راستای رفاه حال جامعه معلولان تاکید نمود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید گزارشی از وضعیت مناسب سازی در ادارات دولتی و نهادهای عمومی خدمات رسان پس از بازدید میدانی جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیته مناسب سازی  ارائه شود.