آغاز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا