این تفریح نیست

در انتهای راه کرونا میهمان توست...


این تعطیلات برای شکست کروناست؛ آن را جدی بگیریم.