دیدار چهره به چهره سرپرست فرمانداری شهرستان خوی با مردم شهر دیزج دیز

تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی جهت در دیدار چهره به چهره با مردم شهر دیزج دیز در جریان مسائل و مشکلات این شهر از جمله حاشیه نشینی قرار گرفت.

تیموری در ادامه حضور خود در شهر دیزج دیز ضمن بازدید از نحوه اجرای  پروتکل های بهداشتی در معابر و اماکن عمومی، با اهدای ماسک مردم را برای زدن ماسک ترغیب نمود.