#درخانه_بمانیم #بسیج_ملی_علیه_کرونا #کرونا_را_شکست_میدهیم #هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت