برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه مدیریت پسماند با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

تیموری در این جلسه با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند اظهار داشت: طرح جامع مدیریت پسماند شهری توسط مشاور مطالعه شده است و پس از تصویب در وزارت کشور اجرایی خواهد شد.

بررسی بی خطرسازی پسماندهای عفونی و نحوه بازیافت پسماندهای صنعتی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید محل های پسماند روستایی در هر روستا مشخص و جهت تصویب به این کارگروه ارائه شود.