نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای شورای اداری زنگ استکبار ستیزی همزمان با سراسر کشور بصدا در آمد.