آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره