دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان خوی

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان خوی