وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی

وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی


شهرستان خوی در وضعیت زرد