بازدید بخشدار فیرورق از روستای داش پسک

 رضا کشتکار بخشدار فیرورق در راستای حل اختلاف و ایجاد تعامل در تقسیم حقابه روستاهای داش پسک، بدلان، پسک سفلی و وار جهت اجرای درخواست صدور مجوز آزادسازی کلی از چشمه سارهای بدلان در روستای داش پسک حاضر و مشکلات مربوطه را بررسی نمود.