ماسک بزنیم

🔷️کدام یک انتخاب شماست؟

🔷️با انتخاب درست از بروز فاجعه پیشگیری کنیم.