افتتاح نمایشگاه دستاورد ها و عملکرد پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهید رزمجو

با حضور بخشدار ایواوغلی  نمایشگاه دستاورد ها و عملکرد پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهید رزمجو ایواوغلی افتتاح شد.