15مهر روز ملی روستا و عشایر گرامی باد.

۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر گرامی باد.