وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات در صحنه باشند

وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات در صحنه باشند