برگزاری دوره آموزشی جهت اشنایی نانوایان شهر خوی

برگزاری دوره آموزشی جهت اشنایی نانوایان شهر خوی
دوره آموزشی جهت اشنایی نانوایان شهر خوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی؛ دوره آموزشی جهت اشنایی نانوایان شهر خوی با مرحله سوم هوشمند سازی یارانه آرد و نان، در راستای پیشگیری از کاهش سهمیه شهرستان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی و رئیس غله و خدمات بازرگانی شهرستان و جمعی از نانوایان در محل سالن جلسه شهید کوچری فرمانداری ویژه خوی برگزار شد.