پلمپ 8 واحد متخلف صنفی و انجام 363 بازدید در ششمین روز از محدودیتهای کرونایی در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در ششمین روز از محدودیتهای کرونایی ۸ واحد متخلف صنفی پلمپ و ۳۶۳ بازدید در شهرستان خوی انجام گرفت.