برگزاری جلسه بررسی موضوع ثبت شهر خوی بعنوان شهر فرش ماهی کشور

جلسه بررسی موضوع ثبت شهر خوی بعنوان شهر فرش ماهی کشور با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج وزارت میراث فرهنگی و مدیران و روسای ادارات و نهادهای مربوطه برگزار شد.