دیدار بخشداران صفائیه و فیرورق با رئیس دادگاه فیرورق

 به مناسبت هفته قوه قضائیه، بخشداران بخش صفائیه و فیرورق با رئیس دادگاه فیرورق دیدار کردند.