آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره