بازدیدفرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در سه راهی ایواوغلی ومحور خوی- سلماس

بازدیدفرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در سه راهی ایواوغلی