امضاء دفتر تشریفات فرمانداری شهرستان خوی توسط سفیر ایران در ترکیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه در بدو ورود به فرمانداری خوی و استقبال توسط سید محمد عابدی دفتر تشریفات این فرمانداری را امضا نمود.
همچنین محمد فرازمند طی جلسه ای با سیدمحمدعابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در خصوص مسائل مختلف تبادل نظر نمودند.