بازدید بخشدار فیرورق از اجرای طرح آسفالت جاده خوی پسک بدلان

کشتکار بخشدار فیرورق از طرح آسفالت جاده خوی پسک بدلان بازدید نمود. این طرح به طول 10 کیلومتر و با اعتبار 50 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد و شامل روکش آسفالت جاده خوی پسک و آسفالت دو قطعه خاکی جاده پسک به بدلان می باشد.