در بانک ها و مراکز عمومی فاصله هوشمند اجتماعی را رعایت کنیم

در بانک ها و مراکز عمومی فاصله هوشمند اجتماعی را رعایت کنیم