به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید.

به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید.