دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه گاز رسانی در شهرستان خوی

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه گاز رسانی در شهرستان خوی