اجرای گام دوم فاصله گذاری هوشمند اجتماعی

الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در صنوف مختلف و محیط های کسب و کار