آگهی برنامه های افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی، خدماتی، تولیدی و صنعتی هفته دولت در شهرستان خوی

آگهی برنامه های افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی، خدماتی، تولیدی و صنعتی  هفته دولت در شهرستان خوی