آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات در شهر ایواوغلی

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات در شهر ایواوغلی