بازدید بخشدار فیرورق از روستای شیوان کندی

 رضا کشتکار بخشدار فیرورق با حضور در روستای شیوان کندی از طرح حفر چاه در بخش انتقالی روستا جهت تأمین آب شرب و از اجرای طرح بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز جاده روستای شیوان کندی بازدبد نمود.