شهرستان خوی میزبان محترم پارلمانی رئیس جمهور خواهد بود.