برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب و هماهنگی دشت پایلوت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب و هماهنگی دشت پایلوت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

در این جلسه پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار خوی از تخصیص ۳۶۵ هزار متر مکعب تخصیص جدید برای صنایع آب بر خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی علاوه بر ۹۲۴ هزار متر مکعب تخصیص موجود برای صنایع آب بر ، ۳۶۵ هزار متر مکعب نیز جهت استفاده در صنایع آب بر تخصیص یافت.

بررسی سطح ایستایی آب خوان ها و وضعیت آب های زیرزمینی و احیاء حوضه های آبخیز  از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.