آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر قطور

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهرقطور