اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور

چه اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومند؟