بازدید فرماندار شهرستان خوی از از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازار و واحدهای صنفی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در ادامه بازدید مستمر فرماندار شهرستان خوی و تاکید ایشان بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط واحد های صنفی و ادارات و برخورد با متخلفان؛ سید محمد عابدی با حضور در بازار ضمن اهدای ماسک، مردم را به زدن ماسک تشویق نمودند.