بررسی مسائل و مشکلات بافت تاریخی شهر خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات بافت تاریخی شهر خوی با حضورفرماندارشهرستان خوی  و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر حفظ آثار تاریخی تاکید نمود و افزود: بافت تاریخی شهر خوی باید با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، فرهنگی و شرایط روز شهر مرمت، بازسازی و احیا شود.

جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این جلسه از تدوین ضوابط اختصاصی بافت تاریخی خوی خبر داد وافزود: مرمت، بازسازی و احیای بافت تاریخی خوی دارای ردیف ملی می باشد و برای اجرای آن باید ضوابط اختصاصی بافت تاریخی خوی تدوین شود.