بازدید فرماندارشهرستان خوی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندارشهرستان خوی از بخش های مختلف اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی از جمله آزمایشگاه های تخصصی بازدید نمود.

همچنین تقی خانلو رئیس استاندارد و تحقیقات صنعتی گزارشی از عملکرد این اداره را برای معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی ارائه نمود.