تجمع بزرگ اربعین حسینی با حضور گسترده مردم دارالمومنین شهرستان خوی

وعده دیدار ساعت 9 صبح روز اربعین (شنبه 27 مهرماه)  میدان شیخ نوائی