وضعیت فعالیت صنوف،دستگاه های اداری و آموزشی، تجمع های فرهنگی و اجتماعی و تردد خودروها در شهرهای نارنجی

وضعیت فعالیت صنوف،دستگاه های اداری و آموزشی، تجمع های فرهنگی و اجتماعی و تردد خودروها در شهرهای نارنجی