وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

گزارش اولیه زلزله

تاریخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، 5 تیر 1399 در 14:33:29
بزرگی زلزله:۵.۳
فاصله‌ها:
22 کیلومتری قطور، آذربایجان غربی
47 کیلومتری زرآباد، آذربایجان غربی
60 کیلومتری تازه شهر، آذربایجان غربی
منبع: موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران